Farnell Danmark A/S Salgs- og leveringsbetingelser

Definitioner

Varer – Alle artikler, der sælges til vore kunder, herunder varer til erstatning for defekte varer, hardware dokumentation og også software produkter, som vi har givet vore kunder brugsret til. Aftale – Den aftale, vi har indgået med kunden med hensyn til salg af varer.

Almindelige betingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder, medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt med vor direktion. Ingen andre er bemyndiget til at acceptere, bekræfte eller ændre en ordre, give tilsikringer, løfter eller garantier på vore vegne. Disse salgs og leveringsbetingelser erstatter alle øvrige salgs- og leveringsbetingelser som der matte være henvist til, tilbudt eller De har fået forståelsen af ved forhandling eller på anden måde I forbindelse med handel mellem os med reference til de varer som relaterer sig til bestillingen. Uden præjudice til det generelle I det forudgående, er vi ikke bundet til nogen standard betingelser eller af Dem trykte betingelser i nogle af Deres dokumenter. Følger De råd og vedledning givet af os, vor medarbejdere eller forhandlere angående oplagring, applikationen eller brug af varen, og denne ikke er givet skriftligt, er det helt Deres egen risiko og vi kan ikke gøres ansvarlig. Der kan ikke gøres ansvar og erstatningspligt gældende overfor Farnell, såfremt et sådant råd eller en vejledning ikke er bekræftet skriftligt til Dem fra os.

Farnell handler kun med registrerede virksomheder. Dette gælder uanset om ordren placeres via internet, telefon, fax eller andet.

Moms

Alle ovennævnte priser og omkostninger og dermed forbundne gebyrer er eksklusive moms, som vil blive tillagt i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Pris

Prisen på varerne er med forbehold af forsendelsesomkostninger og andre omkostninger i forbindelse med eventuelle specialkrav specificeret af kunden. Ordrer til terminsfastlagte leveringer faktureres til den pris, der gælder for den totalt ordrede mængde. Prisen for varer placeret med faste terminer holdes faste i en periode på 3 måneder, uanset hvornår bestillingen placeres. De gældende priser vises på hjemmesiden (med forbehold for fejl).

Afgivne tilbud er gældende i 30 dage medmindre andet er angivet. Ingen andre rabatter eller kampagnetilbud er gældende for disse tilbud medmindre andet er angivet.

Dokumentation

Faktura fremsendes i 1 eksemplar.

Aftalens omfang

 1. Aftalen er først bindende, når vi har accepteret ordren.
 2. Vor frafaldelse af vore rettigheder i forbindelse med et eventuelt brud på disse salgs- og leveringsbetingelser kan på ingen måde skade eller påvirke en senere håndhævelse af betingelserne og kan ikke anses for at være en frafaldelse ved eventuelle efterfølgende brud.

Kvalitetssikring

Alle varer, som er nærmere beskrevet af Farnell, er fremstillet i nøje overensstemmelse med standard kvalitetsprocedurer, som er godkendt i henhold til BS5750, 2. del (1987), (ISO9002/EN29002). Der fås særligt udvalgte produkter med sporbarhed for hele partiet til enten CECC eller BS5750, 2. del, (ISO9002/EN29002), niveau A krav, og disse er tydeligt vist i kataloget. Der opkræves et gebyr for denne form for certificering. Alle øvrige produkter lagerføres i henhold til BS5750, 2. del, (ISO9002/EN29002), niveau B, og udleveres med en kvalitetssikringserklæring, som er trykt på bagsiden af forsendelsespapirerne, godkendt af BSI QA og i fuld overensstemmelse med kravene i henhold til denne standard. Ved varer leveret fra tredjeparts vil kvalitetssikrede kilder, være angivet på forsendelsespapirerne. Vor salgsafdeling kan oplyse herom på ordreafgivelsestidspunktet.

Oprindelsesland

Produkter kan oprindeligt komme fra et ikke EU-land. Medmindre andet er bekræftet af os skriftligt, kan intet i dette dokument opfattes som oplysning om, hvor varerne eller dele heraf oprindeligt er blevet fremstillet.

Porto / Fragt / Gebyr

Fragt vil blive pålagt efter Farnell Danmarks gældende fragtrater, som til enhver tid kan findes her: dk.farnell.com/help-levering.

I tilfælde af, at vi ikke er i stand til at levere en komplet ordre fra lager, vil forsendelsesgebyr kun blive pålagt den oprindelige forsendelse og alle efterfølgende forsendelser i henhold til den afgivne ordre vil blive sendt uden beregning af transport og emballage.

Vi påtager os ikke ansvaret for fragtførerens forsinkelse.

Forsendelse af produkter mærket med symbolet H ved siden af ordrekoden vil blive faktureret med et beløb svarende til forsendelsesomkostningerne. Leveringstiden på disse produkter oplyses særskilt, kontakt vores salgsafdeling.

Vi forbeholder os ret til ved tunge- og/eller volumenforsendelser at opkræve de reelle fragtomkostninger. Vi kontakter dig om dette. Ordren tilbageholdes af Farnell indtil vi har modtaget din accept.

Produkter fra andre lagre

Amerikansk lager (Newark)

Produkter fra "Amerikansk lager” leveres direkte til din adresse fra lageret i Chicago. Lagerførte produkter fra det amerikanske lager leveres inden for ca. 3 dage og pålægges ekstraordinær fragt. Se gældende fragtrater her.
Der pålægges kun 1 fragt pr. ordre, uanset hvor mange linier ordren indeholder.Såfremt varerne er af en sådan karakter at ekstra fragt må pålægges (f.eks. ved høj vægt), vil vi kontakte dig med en præcis fragtomkostning, og først afsende varen når vi har din accept.
Faktura fremsendes af Farnell.
Bemærk: Ordrer leveret fra USA kan ikke annulleres og kan kun returneres i tilfælde af et garantikrav, og kun efter forudgående skriftlig aftale med Farnell.

Direkte fra producenten

Produkter angivet med "Levering direkte fra producenten", har en standard leveringstid på ca. 5 hverdage. Såfremt produktet ikke er på lager hos producenten, produceres varen efter bestilling. Dette betyder at bestillingen er bindende og, uanset den øgede leveringstid, ikke kan annulleres. Produktet kan kun returneres i tilfælde af et garantikrav, og kun efter forudgående skriftlig aftale med Farnell.

Beskrivelse

Alle specifikationer, tegninger, illustrationer, beskrivelser og angivelser af vægt, mål eller kapacitet, samt øvrige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger om overholdelse af love, regler eller bestemmelser (under ét kaldt “beskrivelser”), skal, hvor som helst de forekommer (herunder,men ikke begrænset til adressekort, fakturaer eller emballage), give et generelt indtryk af varerne, men vil ikke udgøre nogen del af kontrakten. Hvis beskrivelsen af en hvilken som helst vare afviger fra producentens beskrivelse, skal sidstnævnte være at betragte som den korrekte. Farnell gør alt, hvad der med rimelighed kan forventes, for at sikre, at beskrivelserne er nøjagtige, men henholder sig til de eventuelle oplysninger, som leverandørerne måtte have tilvejebragt, og påtager sig intet juridisk ansvar ifølge love, bestemmelser eller på anden måde, for nogen som helst fejl eller udeladelse i de pågældende beskrivelser, uanset om denne skyldes en forsømmelse fra Farnells side eller har en anden årsag. Farnell kan foretage ændringer af varerne som en del af et forbedringsprogram eller for at sikre overholdelse af gældende lov.

Præstation

 1. Medmindre vi specielt har givet garanti for præstationsværdier, tolerancer eller karakteristika, er det ikke vort ansvar, hvis sådanne værdier ikke opnås, uanset om det skyldes uagtsomhed fra vor side eller andet.
 2. Kunden har alene ansvaret for at sikre, at varerne fuldt ud dækker hans behov bortset fra de tilfælde, hvor vi specielt har informeret kunden skriftligt om, at varerne dækker disse behov, og hvor vi i forvejen har fået alle informationer om kundens nøjagtige behov.

Garanti

 1. Såfremt der inden for 12 måneder (medmindre andet er aftalt) fra leveringstidspunktet ved normal brug konstateres mangler på grund af materiale-, produktions- eller konstruktionsfejl, er vi forpligtet til at afhjælpe sådanne mangler enten ved reparation eller – efter vort valg – ved ombytning, forudsat at varerne eller de fejlbehæftede dele returneres til os fragtfrit og forsvarligt emballeret inden for 12 måneder herefter, sammen med en skriftlig meddelelse om manglen og specifikation af købsdato. Programmel leveres under den klare forudsætning, at der ikke garanteres for fejlfri programfunktioner.
 2. Ingen varer må returneres uden forudgående aftale med os. Vor eneste forpligtigelse og Deres eneste retskrav I denne bestemmelse, er begrænset til omkostninger ved reparation eller vi bytter varen De har modtaget.
 3. Alle enheder – herunder, men ikke begrænset til, programmel – som kunden har tilføjet eller inkorporeret i varerne, skal fjernes, inden varerne returneres til os. Vi påtager os intet ansvar for tab eller beskadigelser forårsaget af sådanne enheder, der ikke er fjernet, og vi er i givet fald berettiget til at fjerne sådanne enheder fra varerne uden ansvar.
 4. Vor garanti, som her gives af os og accepteres af kunden, erstatter alle andre udtrykte eller underforståede tilsikringer, garantibestemmelser og andet vedrørende varernes (og hvad der måtte anvendes i forbindelse hermed) kvalitet og ydeevne samt produktionsstandarder, og alle sådanne tilsikringer og garantier udelukkes hermed.
 5. Bortset fra ansvar ved død og personskade som følge af tilsidesættelse af den gældende lovgivning påtager vi os intet som helst ansvar for følgeskader og tab, uanset om der er tale om kontraktbrud, tort, fejlinformation o.l., som måtte opstå ved eller i forbindelse med vor leverance af varer til kunden.

Betalingsbetingelser

14 dage netto med mindre andet oplyses. Ved kontant betaling pålægges ordrer under kr. 1000,00 de fulde fragtomkostninger, og ved ordrer over kr. 1000,00 pålægges disse vor normale fragtrate.

Ved manglende betalinger forbeholder vi os ret til at:

 1. Annullere ordren eller suspendere fremtidige leveringer.
 2. Tilegne enhver betaling til varer (eller varer leveret fra anden ordre mellem os) som vi mener passer.
 3. Fakturere renter
 4. Hvis ikke FIK nr. benyttes i forbindelse med indbetalingforbholder vi os ret til at påføre fremtidige fakturaer gebyr.
 5. Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr.

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til varerne forbliver hos os, indtil købesummen ifølge aftalen og andre eventuelle udestående beløb ifølge andre aftaler er betalt til os.

Nye kunder

Nye kunder kreditvurderes ved oprettelse. Enhver kreditgrænse, som indrømmes en kunde, kan til enhver tid blive genvurderet, og den kan efter vort valg og når som helst reduceres, suspenderes eller tilbagetrækkes uden forudgående varsel

 • Vi forbeholder os ret til at afvise specifikke firmaer eller personer

Terminsfastlagte leveringer

 1. Levering finder sted på den adresse, som er specificeret af kunden. Vi er berettiget til at benytte et transportmiddel efter eget valg.
 2. Levering foregår ex works
 3. Vi er berettiget til at foretage delleveringer.
 4. Varerne faktureres til den pris, der gælder for den ordrede mængde.
 5. Delleveringer kan ikke fastlægges ud over en periode på 12 måneder fra ordredato.

Levering

Vi vil tilstræbe at levere ifølge aftalen, men vi kan ikke påtage os noget ansvar for forsinkelser. Eventuel overskridelse af en leveringstermin, hvor der ifølge aftalen skal delleveres, fratager os ikke retten til at foretage øvrige delleveringer i henhold til aftalen.

Forsinkelse og transportskader

Både fragtfører og vi skal underrettes inden tre dage fra modtagelse af varerne, og i tilfælde af manglende levering straks ved modtagelse af faktura, idet vi ellers ikke kan påtage os noget ansvar herfor.

Afvigelser

 1. Ændringer af aftalen
  Aftalen mellem os og kunden kan kun ændres eller suspenderes med skriftligt samtykke af vor direktør. I hvert tilfælde kræver vi mindst tredive dages varsel.
 2. Suspension af aftalen
  En suspension af aftalen mellem os og kunden kan maksimalt udstrækkes til en periode på tre måneder – bortset fra uigenkaldelige ordrer, der kræver en speciel, skriftlig aftale – hvorefter vi er berettiget til at genoptage leveringerne I henhold til de betingelser i aftalen, der var gældende før suspensionen.
 3. Returnering af varer
  Forud for returnering af varer til Farnell skal kunden fylde ud vores returformular for at få et returnummer (RMA-nummer). Farnell arrangerer afhentning af varerne såfremt området er dækket af vores kurér. Alle varer skal være ubeskadiget og i den oprindelige emballage.

  Farnell opererer med 21 dages returret. For at kunne blive godkendt som returvare på disse betingelser skal varen returneres senest 21 dage efter fakturadato. Følgende oplysninger skal noteres uden på returforsendelsen: RMA-nummer (skriv venligst ikke på varens original emballage).

  Varer, der ønskes returneret efter 21 dage som 'uønsket' eller 'fejlbestilt' kan Farnell vælge at acceptere, men der beregnes et gebyr på minimum 20% af det fakturerede beløb dog minimum kr. 100.

  Varer, der består af software eller er specialfremstillet eller indeholder nogen af de farlige stoffer, der er omhandlet i direktiv 2002/95/EF om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS) kan ikke returneres. Varer, som ikke fremgår af kataloget eller ikke er lagerførte produkter kan ikke returneres. Ethvert statisk-følsomt produkt eller fugtfølsomme komponenter, der leveres i en forseglet emballage, kan ikke returneres, hvis blister eller ’peel pack’ emballagen, som de er leveret i, har været åbnet, pillet ved eller beskadiget.

Ophavsrettigheder og patenter

Vi har taget alle rimelige, forretningsmæssige forholdsregler for at sikre, at varerne ikke krænker tredjeparts patenter, design, varemærker, ophavsrettigheder eller andre rettigheder, men vi kan ikke garantere herfor og kan ikke påtage os noget ansvar for en sådan krænkelse uanset hvorledes denne måtte opstå.

Vi har ophavsretten til vores katalog, og kopiering af kataloget eller dele heraf er ikke tilladt uden vores forudgående, skriftlige samtykke.

Programmel

Uanset øvrige vilkår i nærværende salgs- og leveringsbetingelser overgår ejendomsretten til programmel, der udgør en del af varerne, ikke til kunden, men forbliver hos os. Kunden betaler en afgift for brugsretten til programmellet, der kun må benyttes i forbindelse med varerne, og som ikke må kopieres, ændres eller modificeres af kunden.

Tilbageholdelsesret

I forbindelse med de forfaldne tilgodehavender vi har hos kunden, er vi berettiget til at tilbageholde varer, der skal leveres til kunden, eller som vi har bearbejdet for kunden, og med fjorten dages skriftlig varsel til kunden er vi berettiget til at sælge sådanne tilbageholdte Varer og anvende provenuet til nedbringelse af det forfaldne tilgodehavende.

Force majeure

Såfremt opfyldelse af aftalen eller forpligtelser i forbindelse hermed forhindres, begrænses eller modstrides af årsager eller omstændigheder (bortset fra økonomi), som den forpligtede part ikke er herre over, er denne part ikke forpligtet til opfyldelse heraf, så længe forhindringen, begrænsningen eller modstriden varer, når han straks giver den anden part meddelelse herom, og når han gør sit bedste for at undgå eller fjerne sådanne årsager til manglende opfyldelse og ufortøvet genoptager opfyldelsen af aftalen, når sådanne årsager er fjernet eller indskrænket.

Ansvar

Det er kundens ansvar at sikre, at varerne kan anvendes til dennes applikationer. Vi har gjort vort bedste for at sikre, at alle informationer er korrekte. Vi påtager os intet ansvar for tab som følge af fejlinformationer uanset hvorledes disse måtte opstå. I intet tilfælde kan kontraktbrud, tort, tilsidesættelse eller anden fejl fra vor eller vore medarbejderes side give anledning til ansvar for tab af indtægt, følgeskader og -tab uanset årsagen hertil. Vi vil tilstræbe at levere en vare der opfylder oprindellige specifikationer eller tilbage betale pengene hvis De allerede har betalt varen.

Forbudte applikationer

Varerne er IKKE designet til, autoriseret til eller under garati ved følgende brug:

 1. implantation i kroppen eller til brug i hospitalsmaskiner, andet medicinsk udstyr eller i en hvilken som helst applikation eller system hvor et problem med varerne kunne resultere i legemsbeskadigelse, død, alvorlig beskadigelse af ejendom eller miljø, eller
 2. hvor varerne er produceret af og/eller leveret af NXP til brug i militær-, luftfart- eller rumfartsapplikationer.

Brugen af varerne i ovenfor beskrevne tilfælde er strengt forbudt og vil i et sådan tilfælde være helt på Kundens egen risiko. Såfremt Kunden vælger at benytte varerne til ovenstående, fraskriver Kunden sig retten til at holde Farnell og Farnells leverandører til ansvar for enhver skade eller omkostning som måtte ske ved benævnte anvendelse.

Gældende lov

Retsspørgsmål i forbindelse med aftalen skal behandles efter gældende dansk lov, og tvistigheder skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. Afviser Sø- og Handelsretten at behandle sagen, skal sagen afgøres ved Københavns Byret.

Persondatabeskyttelse

Vi henviser til Persondataloven og Markedsføringsloven.

EKSPORT

Der gælder særlige salgs- og leveringsbetingelser for eksport (kan rekvireres i eksportafdelingen). Kunden er for egen regning ansvarlig for at indhente tilladelse og at overholde de eksportregulativer, som gælder i Danmark og i det land, varerne eksporteres til. Visse varer, som vi importerer fra USA, og som vi udbyder til salg, er underlagt specielle restriktioner. Vi forbeholder os ret til ikke at levere sådanne varer til bestemte kunder og lande og til at få oplyst varernes bestemmelsessted og anvendelsesformål.

Forretningsadministration

Hele eller dele af administrationen, der er forbundet med den vellykkede oprettelse og behandling af din handelskonto, kan muligvis automatiseres